Ciclul I – Licență

Studiile superioare de licență sunt organizate în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova la programele de studii acreditate sau cu autorizare provizorie.

Oferta educațională din cadrul Facultății „Economie Generală și Drept” are următoarele specialități:

Învățământ cu frecvență Învățământ cu frecvență redusă
Economie generală Economie generală
Drept Drept
Administrație publică Administrație publică
Managementul resurselor umane Managementul resurselor umane
Asistența socială  

La specialitatea „Economie generală”, învățământ cu frecvență sunt organizate și studii cu diplomă comună, în baza Acordului de parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, unde studenții au oportunitatea de a primi două diplome de studii superioare.

La specialitatea „Asistență socială”, învățământ cu frecvență sunt organizate studii superioare cu diplomă comună cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde studenții au oportunitatea  de a primi două diplome de studii superioare.

Durata studiilor la toate specialitățile din cadrul facultății „Economie Generală și Drept”, învățământ cu frecvență sunt de 3 ani, cu excepția specialității „Drept” – durata studiilor de 4 ani.

La învățământul cu frecvență redusă durata studiilor la toate specialitățile sunt de 4 ani, iar la specialitatea „Drept” – 5 ani.

Domeniul Economie Generală are scopul de a pregăti specialiști pentru activități ce se referă la economia națională, Economie de ramură, Economie unităților economice, precum și promovarea diverselor politici economice și sectoriale.

La nivel de întreprindere specialistul din domeniul Economie Generală este cel care trebuie să asigure buna desfășurare a tuturor activităților economice, producerea/ prestarea serviciilor; vânzările; analiza și planificarea activității economice; dezvoltarea sistemului informațional; gestionarea resurselor umane; la nivel de ramură Specialiștii din domeniul Economie Generală pot aprecia evoluțiile de pe piețele bunurilor și serviciilor, pot face anumite prognoze și formula soliții corecte pentru politicile sectoriale, sunt potențialii antreprenori care vor crea locuri de muncă și noi perspective pentru progresul socio-economic.

La nivelul economiei naționale specialistul din domeniul Economie Generală este cel care trebuie să asigure promovarea eficientă a politicilor macroeconomice și combinarea lor în vederea asigurării unei creșteri economice și dezvoltări eficiente a economiei naționale.

Economistul la specialitatea “Economie generală” trebuie să posede cunoștințe și deprinderi vaste și diverse în diferite domenii ale economiei, să poată îndeplini spectrul larg de funcții ce țin de activitatea analitică, organizatorică și de gestiune.

În acest context, respectivul domeniu de formare profesională are drept scop să formeze personalități integre și competente profesionale, pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă a pieței forței de muncă locale și internaționale, care vor:

 • conștientiza importanța practicării unor activități eficiente și eficace în viața profesională și cea cotidiană;
 • forma și dezvolta competențele necesare pentru obținerea succesului în activitatea profesională și de afaceri;
 • acumula un ansamblu de cunoștințe, competențe, vor dezvolta abilități și vor crea plusvaloare academică în domeniul economiei, care va servi drept bază pentru creșterea competențelor profesionale și realizărilor în domeniu profesional.

Necesitățile societății în formarea specialistului în domeniul EG rezultă din necesitățile economiei naționale. Specialistul cu studii universitare la specialitatea „Economie Generală” este pregătit pentru următoarele aspecte ale activității profesionale: activitatea economică, administrativ – managerială și didactico-științifică în diverse ramuri ale economiei naționale, precum și în cadrul organizațiilor / firmelor (întreprinderilor) cu diverse forme de proprietate, instituțiilor financiare, orice structuri comerciale și instituții de învățământ, a organizațiilor științifice, universitare, etc.;

Absolvenții acestei specialități pot activa în:

 • centre de afaceri;
 • ca agenți economici din sfera de producere și prestare a serviciilor;
 • întreprinderile de marketing, promovare și reclamă;.
 • organele de stat de nivel republican și municipal;
 • ministere, departamente, organizații ale administrației publice locale, etc. ;
 • activitatea în business-ul de consalting în diverse domenii ale economiei;
 • activitatea analitică și de conducere în economie și în domeniul business-ului; etc.

Necesitatea pregătirii specialiștilor la specialitatea „Drept” rezultă din situația reală ce s-a înregistrat pe piața muncii.

În condițiile trecerii de la economia centralizată la economia de piață, au loc profunde schimbări atât în sectorul public, cât și privat. Procesul de restructurare a întregii politici și concepții economico-financiare necesită un înalt profesionalism atât din partea funcționarilor publici cu o pregătire corespunzătoare de specialitate, cât și din partea sectorului privat, care are necesități acute de specialiști în domeniul dat. Un management public și privat performant presupune personal cu o înaltă pregătire generală și o nouă viziune asupra rolului dreptului în societate. Calitatea procesului de management și de executare la nivelul subdiviziunilor de specialitate juridică din sectorul public și privat este influențată în mod direct de nivelul de pregătire generală și managerială a specialiștilor în domeniul jurisprudențial economic.

Actualmente, pe piața muncii s-a creat un mare deficit de funcționari publici și jurisconsulți din cadrul societăților comerciale cu o pregătire în spectrul dat de activitate. Un număr extrem de mic dintre funcționarii publici și al jurisconsulților societăților comerciale au pregătire în domeniul dreptului economico-financiar, majoritatea având doar competențe strict juridice fără o legătură intrinsecă cu problemele economice ale economiei și finanțelor din Republica Moldova.

Reieșind din aceste considerente, necesitățile specialiștilor cu pregătire în sfera dreptului cu o direcționare spre sfera economico-financiară, atât la moment, precum și pe viitor vor fi tot mai imperioase, dat fiind interesul sport al specialiștilor-juriști în sfera economico-financiară și fiscală, și ponderea în creștere cunoștințelor date pentru specialiștii în sfera dreptului în contemporaneitate.

La finalul programului de studii, absolvenții obțin competențe ce asigură calificarea profesională în limita standardului de formare profesională și anume:

 • Dispun de competențe privind cunoașterea normelor juridice specifice domeniului dreptului public și privat;
 • Posedă cunoștințe teoretice generale în domeniul de reglementare a relațiilor civile, comerciale, financiar-fiscale, comparării acestor relații reglementate de alte ramuri de drept, metodicii și principiilor ce stau la baza cercetării și reglementării raporturilor juridice financiare și fiscale;
 • Determină după anumite elemente prioritatea unei forme de organizare juridică a persoanelor fizice și juridice ce desfășoară activitate de antreprenoriat sau nu desfășoară asemenea activități și aplicarea regimului juridic fiscal după forma organizațional juridică;
 • Identifică modul de soluționare a litigiilor în procedură prealabilă;
 • Poate ataca actele autorităților publice care încalcă drepturile care au fost lezate prin actele emise de acestea sau acțiunile efectuate;

Pregătirea specialiștilor la specialitatea „Drept” se efectuează prin învățământul la zi și cu frecvență redusă la studii universitare de ciclul I licență, precum și la studii universitare la ciclul II masterat.

Realizarea eficientă a obiectivelor specialității le permite absolvenților o integrare socio-profesională de succes.

Specialiștii instruiți pot activa în:

 • Avocatură,
 • Notariat,
 • Instanțe judecătorești,
 • Procuratură,
 • Consultanți juridici la întreprinderi,
 • Ministere,
 • Departamentul vamal,
 • Inspectoratul fiscal,
 • Agenții de stat, etc.

Într-un stat democratic, asistența socială reprezintă un element primordial al politicilor statale. Prin punerea în aplicare a acestor politici se realizează prevenirea, diminuarea sau excluderea impactului unor evenimente considerate „riscuri sociale” asupra nivelului de trai al populației. În prezent, asistența socială din Republica Moldova este în proces de reformare, centrat pe satisfacerea necesităților beneficiarilor și pe limitarea riscului de marginalizare și excludere socială.

Având în vedere importanța strategică a acestui domeniu de activitate pentru Republica Moldova, ASEM, anunță admiterea la ciclul I Licență la studii cu frecvența la zi și cu frecvență redusă la specialitatea „Asistență socială”.

În vederea pregătirii specialiștilor de înaltă calificare, ASEM dispune de cea mai performantă bază tehnico-materială pentru instruirea tinerilor, doritori de a-și face studiile la această specialitate. Sălile de studii modernizate și echipate cu video-proiectoare, biblioteca științifică a ASEM – ului oferă tinerilor studii la cel mai înalt nivel.

Potențialul intelectual destul de înalt al cadrelor didactice din cadrul ASEM permite formarea competențelor profesionale adecvate cerințelor actuale de dezvoltare a societății.

ASEM se deosebește de celelalte instituții de învățământ superior din Republica Moldova care pregătesc specialiști în domeniul asistenței sociale prin faptul că, pe lângă disciplinele de specialitate, studenții vor asculta un șir de discipline de profil economic, dezvoltând astfel nivelul de cultură și intelectual, precum și capacitățile profesionale ale tinerilor specialiști.

Pe durata studiilor la specialitatea „Asistență socială” se vor obține competențele profesionale necesare în rezultatul studierii următoarelor discipline: „Teoria asistenței sociale”, „Sociologie generală”, „Metode și tehnici de cercetare sociologică”, „Politici sociale”, „Metode și tehnici de asistență socială”, „Marketing social”, „Management în sfera socială”, „Managementul serviciilor și programelor de asistență socială”, „Dezvoltare umană” etc.

Absolvenții acestei specialități vor avea pregătirea profesională necesară pentru: administrarea eficientă a diferitor activități din domeniul asistenței sociale, elaborarea diferitor proiecte aferente sferei sociale, evaluarea programelor de asistență socială, dezvoltarea parteneriatelor în domeniul asistenței sociale etc.

Oportunitățile de angajare în câmpul muncii
Competențele și abilitățile profesionale obținute la specialitatea „Asistență socială” oferă absolvenților oportunități de dezvoltare a carierei profesionale în sfera socială.

Absolvenții specialității „Asistență socială” vor avea oportunitatea de a se angaja în diferite instituții publice și anume:

 • Ministerul Muncii, Protecției Sociale și familiei;
 • Direcțiile de asistență socială din cadrul administrațiilor publice locale;
 • Instituțiile publice din sfera socială.

Resursele umane este considerată drept resursă strategică pentru dezvoltarea oricărei țări sau organizații. Pe măsura dezvoltării societății informaționale, valoarea și semnificația resurselor umane a crescut considerabil. Succesul oricărei organizații depinde, în mare măsură, de resursele umane care activează în cadrul acesteia. Pornind de la aceasta, importanța și contribuția managerilor de resurse umane va fi una relevantă în activitatea oricărei organizații, indiferent de domeniul de activitate și dimensiunea acesteia.

Având în vedere importanța strategică a managementului resurselor umane în activitatea oricărei organizații, ASEM, anunță admiterea la ciclul I Licență la studii cu frecvența la zi și cu frecvență redusă la specialitatea „Managementul Resurselor Umane”

În vederea pregătirii specialiștilor de înaltă calificare, ASEM dispune de cea mai performantă bază tehnico-materială pentru instruirea tinerilor, doritori de a-și face studiile la această specialitate. Sălile de studii, modernizate și echipate cu video-proiectoare, biblioteca științifică a ASEM – ului oferă tinerilor studii la cel mai înalt nivel.

Potențialul intelectual destul de înalt al cadrelor didactice din cadrul ASEM permite formarea competențelor profesionale adecvate cerințelor actuale de dezvoltare a societății, precum și exigențelor pieței muncii impuse de către potențialii beneficiari.

ASEM este unica instituție de învățământ superior din Republica Moldova care a pregătit, de-a lungul timpului, specialiști în domeniul managementului resurselor umane. Această tradiție este păstrată în timp și continuă să pregătească specialiști în domeniul managementului resurselor umane care sunt tot mai mult solicitați pe piața muncii.

Pe durata studiilor la specialitatea „Managementul resurselor umane” studenții vor obține competențele profesionale necesare în rezultatul însușirii următoarelor discipline: „Management”, „Fundamentele managementului resurselor umane”, „Piața muncii”, „Politici de resurse umane”, „Dreptul muncii”, „Standardizarea muncii”, „Psihologie managerială” etc.

Absolvenții acestei specialități vor avea pregătirea profesională necesară pentru administrarea eficientă a diferitor activități specifice managementului resurselor umane și anume: elaborarea și implementarea strategiilor și politicilor de resurse umane, analiza și evaluarea posturilor de muncă, recrutarea și selecția resurselor umane, salarizarea angajaților etc.

Oportunitățile de angajare în câmpul muncii.

Competențele și abilitățile profesionale obținute la specialitatea „Managementul resurselor umane” oferă absolvenților oportunități de dezvoltare a carierei profesionale în domeniul managementului resurselor umane.

Absolvenții specialității „Managementul resurselor umane” vor avea oportunitatea de a se angaja în diferite instituții publice și anume:

 • întreprinderi private sau publice din diferite ramuri ale economiei naționale;
 • instituții ale administrației publice centrale și locale;
 • institute de cercetări științifice;
 • asociații și instituții publice.

Transformările sociale, economice, politice care au avut și au loc în societate a impus redimensionarea activităților administrațiilor publice atât la nivel central, cât și la nivel local. Aceste tendințe au schimbat mult conținutul activităților din administrațiile publice centrale și locale și, totodată, s-a schimbat mult responsabilitatea față de persoanele care activează în aceste instituții. În acest context, conform procesului de la Bologna, învățământul universitar oferă planuri de studii pentru specialitatea „Administrație publică” prin programe de specialitate la Ciclul I de studii, care pot fi continuate prin specializări mai înguste la Ciclul II master.

Pe durata studiilor, studenții de la specialitatea „Administrație publică” vor obține cunoștințe fundamentale (matematică economică, informatică economică, politologie, teoria generală a statului și dreptului, studierea limbilor moderne etc.) și cunoștințe economice generale (în domeniul managementului, marketingului, contabilității, statisticii, dreptului, comunicării etc.). De asemenea, tinerii în cauză vor beneficia de o instruire de specialitate pe problemele de bază ale administrației publice, fiind axată pe teoria științei administrative, dreptului administrativ, managementului public, economiei sectorului public, precum și pe unele domenii specifice administrației publice și anume: managementul serviciilor publice, dezvoltare regională, urbanism și amenajare teritorială, finanțe publice, dezvoltare comunitară, management urban etc. În afară de aceasta, planul de învățământ prevede o pregătire a specialistului pe problemele sociale studiind astfel de discipline cum ar fi: piața muncii, managementul în sfera socială, politici sociale etc.

Aceste cunoștințe teoretice și abilități practice, în ansamblu, sunt necesare pentru realizarea eficientă a sarcinilor, atribuțiilor și responsabilităților caracteristice specialiștilor care activează în administrația publică.

Oportunitățile de angajare în câmpul muncii

Absolvenții specialității „Administrație publică” pot ocupa posturi de muncă:

 • în cadrul instituțiilor publice centrale (parlament, guvern, ministere, alte autorități publice centrale)
 • în cadrul instituțiilor publice locale (primării municipale, primării orășenești, primării comunale, consilii raionale etc. );
 • în cadrul diferitor instituții de cercetare.