CONSILIUL FACULTĂȚII

Consiliul Facultății „Economie Generală și Drept” reprezintă organismul decizional și deliberativ al facultății din cadrul ASEM și funcționează în baza următoarelor acte normative:

 1. Codul Educației al R. Moldova (Legea nr. 152 din 17.07.2014, art. 102, 136, alin. (3))
 2. Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova (art. 34-44)
 3. Carta ASEM (art. 57,58)
 4. Regulamentul facultății ASEM (art. 10-30)
Consiliul Facultății are următoarele atribuții:
 1. determină strategia dezvoltării Facultății și aprobă planul anual de activitate al facultății;
 2. poate înainta propuneri referitoare la structura Facultății Senatului ASEM;
 3. propune, în conformitate cu legislația în vigoare, candidaturi pentru ocuparea de decan al facultății;
 4. examinează și avizează planurile de învățământ pe programe/specialități (pentru studiile superioare de licență) și le prezintă Senatului pentru aprobare;
 5. examinează și aprobă curriculum-urile pentru unitățile de curs de la programele oferite;
 6. analizează rezultatele pregătirii studenților (rezultatele sesiunilor și stagiilor de practică etc.), examinează problemele cu privire la mișcarea contingentului de studenți (promovarea, restabilirea, transferul de la o formă de studii la alta, studierea în paralel la a doua specialitate etc.);
 7. discută și avizează planurile de activitate a subdiviziunilor facultății;
 8. aprobă planurile de perfecționare a cadrelor didactico-științifice;
 9. evaluează rezultatele examenului de licență și le propune Senatului pentru aprobare;
 10. înaintează conducerii ASEM propuneri privind prelungirea activității cadrelor didactice care au vârsta de pensionare, în baza prevederilor legislației și regulamentelor instituționale;
 11. anual, aprobă și propune pentru confirmare Senatului raportul decanului cu privire la activitatea didactico-științifică și educativă a facultății;
 12. realizează alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare.
COMPONENȚA CONSILIULUI FACULTĂȚII
„ECONOMIE GENERALĂ ȘI DREPT”
Nr.
d/o
Nume, prenume Funcția în cadrul
Consiliului facultății EGD
1. ZAPOROJAN Veaceslav dr., conf. univ., președinte
2. BĂIEȘU Marina dr., conf. univ., vicepreședinte
3. JOROVLEA Elvira dr., conf. univ., secretar
4. TIGHINEANU Alexandra dr., conf. univ.
5. TOMȘA Aurelia dr., conf. univ.
6. VACULOVSCHI Dorin dr., conf. univ.
7. ARMEANIC Alexandru dr., conf. univ.
8. COJOCARU Vladlen dr., conf. univ.
9. BALAN Aliona dr., conf. univ.
10. BARBĂNEAGRĂ Oxana dr., conf. univ.
11. PATRAȘCO Veronica studentă
12. CHETRUȘ Victoria studentă
13. SIMONOV Alina studentă