SCURT ISTORIC

La 01 septembrie 2002, a fost creată Facultatea „Economie Generală și Drept”, în temeiul nevoii pe piața muncii a specialiștilor de înaltă calificare în domeniul economiei și dreptului.  Facultatea a fost fondată, în urma reorganizărilor din cadrul ASEM, în baza catedrelor: „Economie Generală”, „Instruire economică” și „Drept” din cadrul fostei Facultăți de Management și Relații Economice Internaționale.

Primul decan al Facultăţii „Economie Generală şi Drept” a fost Dl Constantin Matei, doctor habilitat în geografie, profesor universitar. În perioada 2003 – 2014, funcţia de decan a deținut-o dl Dorin Vaculovschi, doctor în economie, conferențiar. Universitar, În perioada 2014-2020, decan al facultății a fost dl Alic Bîrcă, doctor habilitat în economie, profesor universitar. Începînd cu iunie 2020 decan al facultății a fost ales prin decizia Senatului ASEM, dl Veaceslav ZAPOROJAN, doctor în drept, confererențiar universitar.

Din 01 septembrie 2005, alături de întreaga comunitate academică din cadrul ASEM, facultatea EGD s-a racordat la sistemul educațional conform principiilor Procesului de la Bologna, fiind restructurat pe trei cicluri: ciclul I, licență, ciclul II, masterat și ciclul III, doctorat.

În prezent, Facultatea „Economie Generală și Drept” este o facultate cu un spectru larg de specializare și pregătire a cadrelor în cele mai diverse domenii ale economiei naționale. Baza tuturor specialităților și specializărilor o constituie pregătirea fundamentală economică și juridică. Metodologiile, instrumentele și tehnicile de acțiune și comunicare constituie temelia diferitor discipline universitare, incluse în planurile de studii la ciclul I, licență și ciclul II, masterat. Asimilarea lor de către studenții Facultății „Economie Generală și Drept le conferă abilități și competențe , astfel că după absolvire să devină specialiști în economie, politici economice, jurisprudență, administrația publică etc.

Activitatea profesional-didactică a facultății este asigurată de departamentele:

  • TEORIE ȘI POLITICI ECONOMICE
  • RESURSE UMANE, AFACERI PUBLICE ȘI COMUNICARE
  • DREPT

Actualmente, facultatea „Economie Generală și Drept” are un spectru larg de specializare și pregătire a cadrelor în cele mai diverse domenii ale economiei naționale, dar și specialiști în domeniul jurisprudenței. Baza tuturor specialităților și specializărilor o constituie pregătirea fundamentală economică și juridică, precum și specializarea în domeniile corespunzătoare.

Personalul didactic al facultății este reprezentat de cadre didactice calificate, inclusiv circa 5 profesori universitari și 42 conferențiari universitari.

MISIUNE

Misiunea facultății EGD rezidă încrearea unui mediu educațional și de cercetare interdisciplinară favorabil formării viitorilor specialiști în domeniile economico-juridice și administrativeprin dezvoltarea abilităților și competențelor specifice domeniilor de formare profesională vizate de planurile de învățământ.

OBIECTIVE

Pentru îndeplinirea misiunii sale, Facultatea de Economie Generală și Drept își propune realizarea următoarelor obiective strategice:

  • Consolidarea specializării existente, adaptarea la cerințele pieței, diversificarea domeniilor de pregătire;
  • Dezvoltarea de parteneriate și colaborări interne și internaționale în vederea perfecționării învățământului universitar din instituția noastră, precum și alinierea la standardele europene;
  • Formarea cadrelor didactice tinere și a cercetătorilor din facultatea noastră, pentru a răspunde exigențelor actuale și viitoare;
  • Realizarea structurilor logistice și curriculare în vederea dezvoltării învățământului postuniversitar;
  • Îmbunătățirea calității în activitatea de cercetare științifică;
  • Realizarea unei cât mai strânse comunicări între cadrele didactice și studenți, legată de procesul de învățământ, precum și în ceea ce privește nevoile lor extracurriculare;
  • Asigurarea accesului studenților la tehnologii educaționale moderne.
VALORI

Comunitatea  universitară a facultății EGD se ghidează de valori precum: profesionalismul, responsabilitatea, inovarea, calitatea, sustenabilitatea, transparența și echitatea.

Actualmente, facultatea „Economie Generală și Drept” are un spectru larg de specializare și pregătire a cadrelor în cele mai diverse domenii ale economiei naționale, dar și specialiști în domeniul jurisprudenței. Baza tuturor specialităților și specializărilor o constituie pregătirea fundamentală economică și juridică, precum și specializarea în domeniile corespunzătoare.
Personalul didactic al facultății este reprezentat de cadre didactice calificate, inclusiv circa 5 profesori universitari și 42 conferențiari universitari.

GALERIA DECANILOR

CONSTANTIN MATEI

Primul decan al facultății Economie Generală și Drept, profesor universitar, doctor habilitat, Laureat al Premiului de Stat, fondatorul Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova.

Constantin Matei este autor a peste 160 de lucrări, conducător științific și mentor în activitatea de cercetare al mai multor tineri, 8 dintre aceștia reușind performanța unei teze de doctorat etc.

DORIN VACULOVSCHI

Decan al facultății EGD în perioada 2003 – 2014, doctor în economie. conferențiar universitar, Domeniul de doctorat – „Economie politică”. Tema tezei de doctorat – „Probleme ale ocupării forţei de muncă în Republica Moldova în perioada de tranziţie la economia de piaţă”.

Dorin Vaculovschi este autor a peste 70 de lucrări cu caracter ştiinţific şi metodico-didactic.

ALIC BÎRCĂ

Decan al facultății EGD în perioada 2014 – 2020, doctor habilitat în economie, profesor universitar.

Tema tezei de doctor habilitat: „Redimensionarea managementului resurselor umane în contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană”.

Alic Bîrcă este autor a peste 105 publicații, deținătorul Medaliei „Paul Bran”, consacrată aniversării a 20-a a ASEM-ului, a Ordinului „Gloria Muncii”.

Veaceslav ZAPOROJAN

2020 – prezent, decan al facultății EGD,  doctor în drept, conferențiarul universitar, arbitru supleant al Curții Internaționale de Arbitraj și Conciliere din Geneva pe lângă OSCE (2004-2010), Coautor al Comentariului la Constituția Republicii Moldova (2012) și al Manualului judecătorului pe cauze civile (2013). Membru al Comisiei de examinare pentru evaluarea gradului de cunoaștere a prevederilor Constituției și a limbii de stat pentru persoanele care solicită dobândirea cetățeniei Republicii Moldova (2001-prezent). Decorat cu medalia „Meritul civic” (2010).