Despre facultate

Instruirea în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova la Specialitatea 1001 – Drept s-a acceptat în septembrie 1998, în baza Scrisorii Ministerului Economiei şi Reformelor al Republicii Moldova nr. 0202–72 din 15.03.2001, coordonată cu: Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova; Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare a Instituţiilor de Învăţământ al Republicii Moldova. În anul 2006, Specialitatea 1001 – Drept cu specializarea 1001.01 Drept economic (învăţămînt cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă, titlul, calificarea – licenţiat în drept/jurist) din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova a fost acreditată de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova prin Hotărîrea Colegiului Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului nr. 784 din 22 decembrie 2005 (Certificat de acreditare seria AS nr. 0106). Conducătorul şi întemeietorul specialităţii „Drept” la ASEM a fost marele profesor universitar dl. Volcinschi Victor. În perioada 2015-2020 studiile se efectuează – la domeniul general de studii: 38. Drept, domeniul de formare profesională: 381. Drept, specialitatea: 381.1. Drept, cu 240 de credite de studii – în conformitate cu Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor privind pregătirea specialiştilor în învăţământul superior, ciclul I, adoptat prin Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005. Subdiviziunile care asigurau specialitatea în perioada supusă autoevaluării au fost Catedrele „Drept privat” şi Drept public, iar începînd cu anul 2018, în urma schimbării Organigramei ASEM, subdiviziunea ce asigură specialitatea (în urma fuzionării catedrelor) este: Departamentul „Drept” [Organigrama].

Actualmente Departamentul Drept este condus de Dl conf.univ., dr. Alexandru Armeanic, care are o activitate de 26 de ani de muncă prodigioasă, preponderent în domeniul ştiinţifico-didactic şi managerial, dintre care 22 ani de cercetare științifică asiduă în domeniul dreptului, fiind autorul multiplelor studii științifice specializate înglobate în diverse forme precum articole științifice, studii monografice, note de curs şi manuale, participări la conferinţe naţionale şi internaţionale, publicaţii peste hotare etc., fiind publicate în ţară şi peste hotare în număr de 75 de lucrări științifice, care astăzi constituie baza teoretică și didactică a dreptului financiar şi fiscal național.

În plan profesional, trebuie de remarcat, că domnul Alexandru Armeanic a avut o activitate benefică și prodigioasă în următoarele funcții de stat, cum au fost:

  • şef al Serviciului Acte ale Preşedintelui a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, numit prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 34-III din 07 mai 2001, participând activ la diferite proiecte de acte propuse sau coordonate de preşedinţie.
  • şef adjunct al Secretariatului Curţii Constituţionale al Republicii Moldova (Ordinul nr. 2 din 09.01.2008).

 

De remarcat, că dl Armeanic Alexandru a contribuit substanţial la formarea bazei metodico-ştiinţifice şi didactice în ştiinţele autohtone menţionate mai sus, materializate printr-un şir de studii, manuale, note de curs şi publicații în domeniul fiscal și vamal. Iată unele din cele mai relevante și temeinice lucrări științifice şi metodico-didactice de acest gen:

  • „Drept fiscal”. Manual pentru facultăţile de drept, Chişinău, 2001.
  • „Fiscalitatea în statele contemporane”, Chişinău, 2003.
  • „Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile” – Particularităţile examinării litigiilor fiscale, Chişinău, 2006.
  • „Reglementarea juridică a împrumuturilor obligatare municipale – direcţie de aprofundare a descentralizării fiscale în Republica Moldova”. Chişinău, 2008.
  • „Drept financiar”, II ediţii: „Drept financiar”, Chişinău, 2006; „Drept financiar”, ediţia II, Chişinău, 2008.
  • „Constituţia Republicii Moldova. Comentariu”, Chişinău 2012.
  • “Drept fiscal”, Chişinău, 2016.
  • “Drept bancar şi valutar”, Chişinău, 2019.

În urma acestei activităţi, Dlui Armeanic Alexandru i sa acordat Diploma Ministerului Educaţiei Republicii Moldova nr. 177 din 15.09.2016 pentru activitate prodigioasă didactico-ştiinţifică, abnegaţie şi profesionalism în domeniul învăţămîntului superior, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare.