Activitatea științifică

Centrul de cercetare
„ANALIZE ŞI POLITICI ECONOMICE”

În conformitate cu Decizia Senatului ASEM din 24 decembrie 2013 şi Ordinul Rectorului nr.02-Şt din 13 ianuarie 2014 , în cadrul Institutului de Cercetări Economice şi Studii Europene al Academiei de Studii Economice a Moldovei, au fost înfiinţate 13 Centre inter-catedrale de cercetare, componente ale ICESE.

Membrii catedrei „TEORIE ȘI POLITICI ECONOMICE” au format grupul de cercetători ai Centrului „ANALIZE ŞI POLITICI ECONOMICE”, Directorul Centrului fiind numită conferențiarul universitar, doctor în economie, șef-departament, d-na Aurelia Tomșa, vice-director – conferențiar universitar, doctor în economie, Tatiana Bucos.

Cercetătorii Centrului şi direcţiile individuale de cercetare:
 1. Tomşa Aurelia – doctor în economie, conferenţiar universitar, specialist în macroeconomie şi politici economice. Activitatea de cercetare cuprinde problemele economiei naţionale, şi anume: evaluarea şi aprecierea economiei reale, eficienţa, emergenţa şi selecţia politicilor economice; direcţiile eficientizării economiei la nivel micro şi macroeconomic; stabilitatea economică; investiţiile şi eficienţa lor.
 2. Feuraş Eugenia – doctor habilitat în economie, profesor universitar, specialist în teorie economică şi doctrine economice. Activitatea de cercetare în cadrul profilului cuprinde economia instituţională, şi anume:  instituţiile formale şi informale în optica analizei pozitive şi normative: eficienţa, emergenţa şi selecţia instituţională; direcţiile eficientizării mediului instituţional autohton la nivel micro, mezo şi macroeconomic, proiectarea instituţională şi coerenţa mediului instituţional.
 3. Cara Elena – doctor în economie, conferenţiar universitar. Cercul intereselor ştiinţifice sunt: microeconomia concurenţială, ocuparea informală, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, economia unităţilor administrativ-teritoriale, politicile de administrare a bunurilor publice, problemele gender.
 4. Bejan Ghenadie – doctor în economie, conferenţiar universitar. Specialist în modelarea sistemelor economice, analiza proceselor micro şi macroeconomice,a  problemelor businessului mic şi mijlociu.
 5. Coban Marina – doctor în economie, conferenţiar universitar. Este preocupată de domeniile: competitivitatea firmelor, analiza mediului concurenţial; antreprenoriatul la general şi în Republica Moldova în particular;  globalizare şi schimbările social-economice.
 6. Stratan Svetlana – doctor în economie, conferenţiar universitar. Cercetările ştiinţifice le efectuează în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, evaluarea business-planului, evaluarea activităţii la nivel microeconomic.
 7. Filip Nolea – doctor în economie, conferenţiar universitar. Problemele de cercetare: metodologia formării preţurilor pe piaţa produselor agricole, rolul statului în reglementarea preţurilor în ţările dezvoltate, subdezvoltate şi în tranziţie.
 8. Vaculovschi Elena – doctor în economie, conferenţiar universitar. Aria intereselor ştiinţifice este: dezvoltarea durabilă; problemele gender; economia ramurilor; businessul mic şi mijlociu; administraţie publică.
 9. Balan Aliona – doctor în economie, conferenţiar universitar. Este preocupată de: aspectele micro şi macro ale activităţii economice; eficienţa comerţului exterior; politicile vamale şi tarifare; impozitele şi plăţile vamale; reglementarea activităţii economice externe, mecanismul de gestiune a sistemului vamal, activitatea economică a organelor vamale.
 10. Barbăneagră Oxana – doctor în economie, conferenţiar universitar. Direcţia principală de cercetare este studiul fenomenului proprietăţii în contextul ordinii economice
 11. Bucos Tatiana – doctor în economie, conferenţiar universitar. Direcţia de cercetare: educaţia ca factor determinant în valorificarea potenţialului economic naţional
 12. Ignatiuc Diana – doctor în economie, lector universitar. Direcţia principală de cercetare este studiul competitivităţii economiei naţionale în contextul asigurării securităţii economice